top of page

Plastics Europe popiera płynące z nowego raportu wnioski

chem-trend-news.jpg

Plastics Europe popiera płynące z nowego raportu wnioski o konieczności przyspieszenia systemowych zmian w kierunku cyrkularności i zeroemisyjności

Plastics Europe, stowarzyszenie reprezentujące producentów tworzyw sztucznych w Europie, z zadowoleniem przyjmuje nowy niezależny raport “ReShaping Plastics: Drogi dojścia do cyrkularnego i neutralnego klimatycznie systemu wykorzystania tworzyw sztucznych w Europie”. Stowarzyszenie wspiera główne ustalenia raportu dotyczące konieczności szybszych zmian systemowych oraz bardziej intensywnej i efektywnej współpracy wszystkich uczestników europejskiego systemu tworzyw i administracji, jednocześnie zgadzając się, że cyrkularność jest najważniejszą średnioterminową drogą transformacji przemysłu tworzyw. By wesprzeć ustalenia i wdrażanie wniosków raportu oraz dalsze przyspieszenie zmian, Plastics Europe proponuje pakiet środków, w tym wsparcie rekomendacji dot. stworzenia nowych i sprzyjających ram prawnych, które będą stanowiły zachętę dla inwestycji i innowacji poprzez tworzenie klimatu twórczej konkurencji.


Ogłoszony raport “Reshaping Plastics” został przygotowany przez SYSTEMIQ przy wsparciu niezależnego komitetu sterującego i zespołu ekspertów składających się z reprezentantów instytucji unijnych, NGO, środowiska naukowego oraz przemysłu. Został zlecony przez europejskich producentów tworzyw sztucznych, aby pomóc jak najskuteczniej reagować na wyzwania związane z odpadami tworzyw i z nasileniem kryzysu klimatycznego. Celem opracowania raportu była krytyczna ocena bieżących postępów i analiza możliwych sposobów działania, które pozwoliłyby przyspieszyć w Europie zamknięcie obiegu tworzyw i osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Zawiera analizę różnych scenariuszy opracowanych na podstawie publicznie dostępnych danych dotyczących – już realizowanych, bądź będących w przygotowaniu – innowacji, zobowiązań i rozwiązań legislacyjnych. Opracowanie prognozuje również, jaką rolę te różne elementy, włączając nowe powstające technologie, będą mogły odegrać w dłuższej perspektywie.


Raport potwierdza, że cyrkularność jest główną siłą napędową redukcji emisji w  perspektywie krótko- i  średnioterminowej. Podkreśla, że należy uruchomić wszystkie możliwe działania w całym łańcuchu wartości tworzyw, tj. m.in. wykorzystanie recyklingu mechanicznego i chemicznego, wykorzystanie surowców alternatywnych, w tym surowców biopochodnych, czy wreszcie projektowanie wyrobów z myślą o recyklingu i ponownym wykorzystaniu. Należy tu również uwzględnić dostęp do odpowiednich źródeł niskoemisyjnej, jak i odnawialnej energii.


Według raportu szybsze zmiany systemowe w  perspektywie krótko- i  długoterminowej wymagają znacznych inwestycji w sektorze prywatnym i publicznym, dalszych innowacji technologicznych, nowej infrastruktury i nowych modeli biznesowych. Jednocześnie autorzy opracowania potwierdzają, że zastępowanie tworzyw sztucznych innymi materiałami w bardzo niewielkim stopniu przyczynia się do osiągnięcia zeroemisyjnści.


Producenci tworzyw sztucznych mając świadomość tego, jak koniecznym i złożonym procesem jest transformacja branży, od dłuższego czasu inwestują w nowe technologie i dostarczają innowacyjne rozwiązania w  całym łańcuchu wartości branży. Angażują się w  liczne wspólne inicjatywy łączące różnych interesariuszy branży, by wypracować nowe systemowe myślenie i nastawienie oraz nowe modele zachowań, poprawić właściwości wyrobów, wprowadzać innowacyjne ekoprojektowanie i budować nową infrastrukturę. Są też liderami zmian w  kierunku bardziej zrównoważonych procesów produkcji, m.in. inwestując w zaawansowane technologie recyklingu i  energię odnawialną. Jakkolwiek zmiany te znacznie przyspieszyły w  ostatnich latach, to ze względu na specyfikę branży tworzyw sztucznych i  długie cykle inwestycyjne, korzyści uwidocznią się w pełni dopiero po latach.


Do osiągnięcia sukcesu konieczne jest, by w tych nowych sprzyjających warunkach biznesowych, zapewniony był dostęp do wysokiej jakości surowców oraz do taniej niskoemisyjnej, jak i odnawialnej energii. Będzie to wymagało stworzenia stabilnych ram prawnych w perspektywie długoterminowej, spójnych we wszystkich państwach członkowskich, uwzględniających potrzebę utrzymania innowacyjności branży w szybko zmieniającym się świecie.


Plastics Europe proponuje pakiet działań, które pomogą wdrożyć zawarte w raporcie rekomendacje i przyspieszyć przejście branży na zeroemisyjność i obieg zamknięty.


  1. Stworzenie mapy drogowej dla Plastics Europe i firm członkowskich, by przyspieszyć transformację do roku 2050. Mapa drogowa zawierać będzie zarówno tymczasowe cele, jak i bardziej ambitne rekomendacje dotyczące legislacji oraz stworzenia mechanizmów wsparcia i  zachęt dla branży. Dla firm członkowskich mapa drogowa będzie także okazją do weryfikacji zadeklarowanych celów i osiągnięć w tym zakresie. 

  2. Zagwarantowanie, że wszystkie stanowiska Plastics Europe będą opracowywane z  zamiarem przyspieszenia przejścia szeroko rozumianego systemu wykorzystania i oddziaływania tworzyw sztucznych na cyrkularność i zeroemisyjność w 2050 r. – z uwzględnieniem potrzeby zmian na wcześniejszych i późniejszych etapach łańcucha wartości w zakresie cyrkularności oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

  3. Zbadanie możliwości stworzenia w 2022 roku nowej szerokiej platformy interesariuszy, wzorując się na proponowanej w raporcie komisji ds. transformacji branży tworzyw, której zadaniem byłoby istotne zwiększenie efektywności dialogu i intensywności współpracy pomiędzy administracją a uczestnikami łańcucha wartości tworzyw.


Plastics Europe zobowiązuje włączyć się w działania ze wszystkimi interesariuszami, by sprostać wyzwaniu, jakim jest szybsze osiągnięcie zmian systemowych, o których mowa w raporcie.

POLECAMY

Grudzień 2021

Grudzień 2021

Listopad 2021

Listopad 2021

Październik 2021

Październik 2021
bottom of page