top of page

O GOZ na okrągło, czyli Polish Circular Forum

chem-trend-news.jpg

14-15 czerwca 2022 r. w Warszawa odbyło się Polish Circular Forum. Unikalne wydarzenie poświęcone gospodarce o obiegu zamkniętym w ujęciu polskim i europejskim z perspektywy przemysłu.

Forum skierowane było do przedstawicieli biznesu w całym łańcuchu wartości – od producentów surowców po recyklerów, a także do administracji publicznej, organizacji branżowych i  pozarządowych oraz mediów. Podczas wydarzenia spotkali się przedstawiciele branż na co dzień mierzący się z wyzwaniami, jakie stawia m.in. Europejski Zielony Ład. 


Organizatorami Polish Circular Forum byli – Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy oraz stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych Plastics Europe Polska. W wydarzeniu udział wzięło 160 ekspertów. Jego ideą było stworzenie wartościowej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń wspierającej współpracę B2B. 


Istotną częścią konferencji były dyskusje panelowe. Pierwsza z  nich odpowiadała na pytanie: czym jest GOZ dla polskiej gospodarki? Była też sesja poświęcona elektroodpadom w gospodarce o obiegu zamkniętym. 


Debatę pt.: „Tworzywa sztuczne – materiał zrównoważonej przyszłości” moderowała Anna Kozera-Szałkowska, dyrektor zarządzająca, Plastics Europe Polska. Uczestniczyli w niej: Umberto Credali, prezes Plastics Europe Polska, Małgorzata Wadzińska, prezes Polskiego Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i  Detergentowego, Andrzej Kubik, prezes, Replas Recycling Plastics. 


Paneliści byli zgodni, że w łańcuchu wartości jest wielu uczestników i wszyscy powinni współpracować dla osiągnięcia wspólnych celów środowiskowych, a realizację tych celów na poziomie unijnym i krajowym powinna wspierać spójna legislacja. 


Dla wszystkich jest już jasne, że nasza branża musi przejść z  modelu liniowego na cyrkularny. Widzieliśmy to lata temu i  podjęliśmy inicjatywy w  tym kierunku. Z  raportu ReShaping Plastics wynika, że konieczne jest dokonanie dalszych zmian. W mojej opinii żadne z rozwiązań nie zadziała bez wspólnych działań wszystkich interesariuszy – powiedział Umberto Credali, prezes Plastics Europe Polska. 


Zdaniem Małgorzaty Wadzińskiej, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, – trwałej zmianie ulec muszą nie tylko modele biznesowe, ale również zachowania konsumenckie. Producenci powinni uwzględniać aspekty środowiskowe na najwcześniejszych etapach projektowania produktu i  efektywnie edukować konsumentów, aby ułatwić im dokonanie właściwych wyborów przy półce sklepowej i odpowiedzialnie korzystać z produktów. Zrównoważona konsumpcja, tzn. eliminowanie zużycia materiałów tam, gdzie jest to możliwe, oraz zmiana paradygmatu myślenia o opakowaniu czy produkcie nie jako o odpadzie, ale jako o surowcu, są nieodzownymi elementami zamykania obiegu surowców, w tym także tworzyw sztucznych. Małgorzata Wadzińska, odnosząc się do zastępowania tworzyw sztucznych innymi materiałami, stwierdziła, że – w zastosowaniach, w których zastąpienie tworzyw sztucznych jest możliwe, uzasadnione pod kątem śladu środowiskowego i bezpieczne, powinniśmy sięgać po alternatywy. W  branży kosmetycznej i  detergentowej nie w  każdym przypadku alternatywa do tworzyw sztucznych jest korzystna, biorąc pod uwagę bilans korzyści i strat w całym cyklu życia produktu, a w szczególności mając na względzie bezpieczeństwo konsumenta.


Z perspektywy recyklera tworzyw sztucznych głos zabrał Andrzej Kubik, prezes Replas Recycling Plastics, który zwrócił uwagę, że – w dyskusji publicznej na temat tworzyw sztucznych towarzyszy obecnie duża luka edukacyjna, gdyż korzystając na co dzień z tworzyw sztucznych, tylko nieliczni z nas mają świadomość, jak wspaniałe są to materiały – ukoronowanie geniuszu ludzkiego umysłu, oraz że ich pozostałości w otoczeniu to nie odpady, lecz cenne surowce wtórne. Wspomniana luka edukacyjna obejmuje również konieczność porzucenia przez konsumentów niektórych dotychczasowych stref komfortu i świadomej akceptacji bardziej ascetycznych rozwiązań, np. w  zakresie opakowań, produkowanych w zgodzie z regułami ekoprojektowania, – w imię faktycznego ratowania naturalnego środowiska. 


– Przyszłość tworzyw sztucznych to cyrkularność i zeroemisyjność. W dążeniu do tego wspólnego celu musimy współpracować w całym łańcuchu wartości. Polish Circular Forum jest odzwierciedleniem idei dialogu i współpracy od producentów tworzyw sztucznych po recyklerów, z uwzględnieniem administracji publicznej, organizacji branżowych i pozarządowych oraz mediów. Wezwanie do szerokiej współpracy i szukania synergii między sektorami czy wykorzystanie potencjału innowacji nowych technologii jest szczególnie ważne w obliczu nowych wyzwań związanych z dostępnością surowców energetycznych i innych głębokich zmian gospodarczych wymuszonych obecną sytuacją geopolityczną – podsumowała Anna Kozera-Szałkowska, dyrektor zarządzająca Plastics Europe Polska.


Ciekawym pomysłem było zorganizowanie okrągłych stołów tematycznych i wspólna dyskusja na tematy, takie jak cyrkularne tworzywa, cyrkularne projektowanie, cyrkularna legislacja, cyrkularny konsument, cyrkularne miasta, cyrkularne kompetencje, cyrkularne modele biznesowe, cyrkularne innowacje – recykling chemiczny, cyrkularne innowacje – tworzywa kompostowalne. Angażując uczestników Forum w debatę w nowatorskiej formule, wspólnie wypracowano wnioski i rekomendacje dla różnych obszarów tematycznych i branż w zakresie zrównoważonej gospodarki. 


Wieczorem odbyła się uroczysta gala, z okazji 15-lecia Plastics Europe Polska oraz 10-lecia Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, podczas której uhonorowano założycieli i twórców obydwu organizacji. Nie zapomniano o  chwili rozrywki i  galę uświetnił występ Klubu Komediowego.

POLECAMY

Grudzień 2021

Grudzień 2021

Listopad 2021

Listopad 2021

Październik 2021

Październik 2021
bottom of page