top of page

Rozwiązania i nowości w zakresie magazynowania tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne mogą ulegać degradacji pod wpływem wielu czynników, w tym światła, promieniowania ultrafioletowego, tlenu, wody, ciepła i zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia mogą pochodzić z różnych źródeł: atmosfery, wszechobecnego brudu, materiałów magazynowych i opakowaniowych itp. Ponieważ wiele tworzyw sztucznych spędza większość swojego czasu w magazynach, skuteczna strategia ich przechowywania może opierać się na spowolnieniu ich procesu degradacji – trzeba im zapewnić jak najlepsze, stabilne warunki środowiskowe. Jakie rozwiązania w zakresie magazynowania tworzyw sztucznych są dostępne na rynku?


Nie ma międzynarodowych standardów dotyczących warunków przechowywania tworzyw sztucznych – ogólnie rzecz ujmując, można przyjąć następujące warunki: stabilna wilgotność względna (RH) utrzymywana na poziomie około 50%, temperatura 18°C-20°C, poziomy światła często zerowe i maksymalnie 50–100 luksów oraz całkowita eliminacja promieniowania ultrafioletowego. Ponieważ przyczyny degradacji pięćdziesięciu najbardziej znanych rodzajów tworzyw sztucznych nie są identyczne, ważne jest, aby zidentyfikować konkretne przyczyny przed określeniem najlepszych warunków ich przechowywania. Na przykład poliester, który jest podatny na degradację w wyniku reakcji z wodą (hydroliza), znacznie skorzystałyby na przechowywaniu w niższej wilgotności względnej niż te tworzywa, które ulegają degradacji głównie przez utlenianie, takie jak polietylen. W przeciwieństwie do tworzywa sztucznego, które jest plastyfikowane parą wodną, takiego jak np. formaldehyd kazeiny, który skorzystałoby z wyższej wilgotności względnej, co z kolei zapobiegłoby pękaniu.


Przechowywanie z adsorbentami 


Dużo uwagi poświęcono ostatnio stosowaniu adsorbentów. Spowalniają degradację tworzyw sztucznych poprzez adsorpcję gazów inicjujących degradację lub przyspieszających rozkład. Węgiel aktywny, żel krzemionkowy i zeolity to najczęściej stosowane adsorbenty. Adsorbent można zainstalować w  systemie filtracyjnym. Ponieważ degradacja często wiąże się z  reakcją z tlenem, ogólnie uważa się, że usuwanie tlenu ogranicza rozkład. Jednak do tej pory w mikroklimacie beztlenowym badano tylko szybkość pękania kauczuku naturalnego. Zamykanie obiektów w azocie to tradycyjna metoda wykluczania tlenu, ale aby była ona skuteczna, wymaga doskonałej bariery zapobiegającej przedostawaniu się powietrza. Przedmioty mogą być zamknięte w nieprzepuszczalnych dla tlenu przezroczystych workach składających się z Escal: folii z tworzywa sztucznego pokrytej ceramiką wraz z adsorberami tlenu; wszelkie pozostałości tlenu są usuwane przez przepłukanie worków azotem przed zgrzewaniem. Problem jest tylko taki, że należałoby je, co jakiś czas wymieniać, ponieważ niemożliwe jest zapobieganie powolnemu uwalnianiu się powietrza, nawet gdy worki są dobrze zamknięte. Z kolei węgiel aktywny łatwo adsorbuje cząsteczki organiczne, ale nie wodę. Adsorbuje tlenki azotu, zapobiegając udziałowi tych tlenków w rozpadzie autokatalitycznym lub korodowaniu metali. Ponieważ węgiel aktywny jest czarny i nie zmienia koloru wraz ze zmianami chemicznymi, nie można stwierdzić, czy jego zdolność adsorpcji jest wyczerpana. Dlatego należy go zastąpić nowym węglem aktywnym lub regularnie regenerować poprzez ogrzewanie do 650ºC. Wszystkim znane saszetki z  żelem krzemionkowym z napisem „nie jedz” są często dodawane do paczek ciastek lub krakersów, aby były suche podczas transportu. Żel krzemionkowy (dwutlenek krzemu) jest używany do kontrolowania wilgotności względnej poprzez adsorpcję wody. Może również adsorbować formaldehyd i  kwas octowy. Woda i  zanieczyszczenia przyłączają się do cząsteczek żelu krzemionkowego za pomocą wiązań fizycznych, które mogą zostać zerwane lub odwrócone podczas ogrzewania. Zeolity to kolejna rodzina adsorbentów. Są to porowate kryształy o dobrze określonej średnicy porów. Zeolit o średnicy porów 4 Å (4 × 10-10 m) nie może zatrzymywać cząsteczek większych niż on sam. Ponieważ cząsteczki wody i kwasu octowego mają średnicę 4 Å, do ich wychwytywania można stosować zeolity, a tym samym spowalniać degradację. Z badań wynika, że generalnie adsorbenty mają ograniczoną skuteczność i ulegają wyczerpaniu poprzez adsorpcję szerokiego spektrum zanieczyszczeń zamiast tylko jednego.


Przechowywanie w niskiej temperaturze 


W ten sam sposób, w  jaki żywność jest przechowywana w zamrażarce, aby przedłużyć jej żywotność poprzez spowolnienie degradacji lub psucia się, przechowywanie tworzyw sztucznych w  temperaturach poniżej –20°C można uznać za tanią, bezobsługową technikę spowalniania tempa degradacji. Schłodzenie o 10°C zmniejsza o połowę szybkość wszystkich reakcji chemicznych. Niektóre procesy degradacji fizycznej są również hamowane przez przechowywanie w chłodni. Obniżenie temperatury przechowywania z temperatury otoczenia do temperatury w zwykłej zamrażarce (–20°C) zmniejsza ponad dziesięciokrotnie migrację plastyfikatora z  PVC. Tworzywa sztuczne wykazują zarówno odwracalne zmiany, takie jak kurczenie się i usztywnianie, jak i nieodwracalne zmiany, w tym zmiany chemiczne, podczas chłodzenia. Kurczą się lub kurczą znacznie bardziej niż inne materiały, takie jak metale, ceramika i szkło. Rura miedziana skurczy się o 0,01%, jeśli temperatura zostanie obniżona o 10°C. W tych samych warunkach rura z polietylenu o dużej gęstości kurczy się o 0,07%, a rury z polipropylenu i sztywnego PVC o 0,04%. Chociaż kurczenie się tworzyw sztucznych jest nieuniknione podczas chłodzenia, jest odwracalne po ogrzaniu do temperatury pokojowej. Kurczenie się w wyniku chłodzenia ma większy wpływ na kompozyty. Gdy kompozyt jest chłodzony, każdy materiał kurczy się niezależnie, ale może być wtedy ograniczony przez inne. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę wpływ towarzyszącej temu redukcji zawartości wilgoci w zimnym powietrzu otaczającym tworzywo sztuczne. Aby uniknąć kondensacji, należy zachować różnicę temperatur 6°C–10°C między tworzywem sztucznym a jego pojemnikiem do przechowywania. Można to osiągnąć, otaczając tworzywo sztuczne materiałem izolacyjnym, takim jak wióry styropianowe. Wiele tworzyw sztucznych ulega trwałym uszkodzeniom w wyniku kontaktu z wodą z kondensacji. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia przez wodę, cienkościenne tworzywa sztuczne można bezpiecznie przechowywać w zamrażarce, chronionej jedynie zamkniętą torbą polietylenową. Grubsze materiały wymagają stopniowego chłodzenia poprzez przenoszenie ich z temperatury otoczenia do chłodzonego pomieszczenia – do lodówki, a następnie do zamrażarki. Podczas rozgrzewania należy postępować w odwrotnej kolejności.


Od worka do silosu: rozwiązania magazynowe 


Silos jest narzędziem przemysłowym o szerokim zastosowaniu do przechowywania różnego rodzaju surowców w celu zaoszczędzenia miejsca, ochrony środowiska i ochrony właściwości materiałów. Różne rozwiązania magazynowe są dostosowane do indywidualnych potrzeb, zgodnie z różnymi charakterystykami materiałów, potrzebami funkcjonalnymi, sytuacjami geograficznymi miejsca i planem inwestycyjnym.


Zainstalowanie silosu magazynowego stanowi znaczną inwestycję kapitałową, więc jakie są kluczowe korzyści wynikające z przechowywania tworzyw w ten sposób? Przejście z surowców dostarczanych w workach do silosów niesie ze sobą wiele korzyści (tab. 1).


Systemy silosowe to pojęcie kryjące pod swoją nazwą szereg urządzeń spełniających poszczególne funkcje, połączonych ze sobą w całość. W systemach silosowych możemy wyróżnić przede wszystkim: układ magazynujący, układ napowietrzający, układ transportujący, układ odbiorczo-ważący, układ zasilająco-sterujący.


Silos jest używany w różnych konstrukcjach. W zwykłym zbiorniku silosowym napełnianie odbywa się zawsze od góry, a usuwanie materiału sypkiego z silosu od dołu. W szerszym znaczeniu można to nazwać metodą FIFO – First In First Out; ściśle mówiąc, nie można tego zagwarantować w przypadku usunięcia z silosu. Podczas napełniania, na wylocie - na dnie silosu różne warstwy wypełnienia mieszają się i tworzą mieszaninę materiału sypkiego napełnionego wcześniej i później. Dlatego w przypadku nieprawidłowego napełnienia silosu należy również najpierw ponownie usunąć niewłaściwy materiał sypki od góry za pomocą odpowiedniego urządzenia, zanim będzie można przeprowadzić dalsze usuwanie. Istnieją różne formy silosów. Silosy płaskie lub mobilne składają się z płyty podstawy i otaczających ją ścian bocznych. W celu ochrony składowanego materiału sypkiego silos napędowy przykryty jest od góry plandeką z tworzywa sztucznego. Materiał sypki jest równomiernie rozprowadzany w mobilnym silosie i odpowiednio zagęszczany.


Silosy wysokie znajdują zastosowanie głównie w przemyśle do przechowywania materiałów sypkich (granulaty). Te podwyższone silosy to wysokie cylindryczne konstrukcje wykonane ze stali, betonu, kamienia, drewna lub tworzywa sztucznego, w zależności od ich zastosowania. Wysoki silos ma zwykle wysokość od 10 do 20 metrów. Istnieją jednak również szczególnie wysokie silosy, które nazywane są wówczas wieżami silosowymi.


Ponadto coraz częściej stosuje się silosy tekstylne, które charakteryzują się elastycznością i zmiennością wielkości.


Nowoczesne rozwiązania w magazynowaniu tworzyw sztucznych 


Wakro 

Firma Wakro oferuje duży wybór silosów o objętości od 9 do 2000 m3 do materiałów sypkich w szerokim zakresie ich właściwości fizycznych. Wykonuje również silosy ze specjalnym wyposażeniem do przechowywania materiałów mogących tworzyć z powietrzem atmosferę o właściwościach wybuchowych. Firma produkuje silosy ze stali węglowej lub stopowej w wielu konfiguracjach: jednokomorowe, wielokomorowe, z dnem stożkowym lub z dnem aeracyjnym itd. W zależności od potrzeb klienta załadunek silosu może być wykonywany w sposób: 

– grawitacyjny – za pomocą podajnika kubełkowego lub taśmowego;

 – pneumatyczny – z wykorzystaniem transportu pneumatycznego z cystern samochodu lub układu technologicznego. 

Wakro wykonuje silosy wolnostojące, jak również połączone w grupę silosów i  zabudowane na jednej wspólnej konstrukcji wsporczej, tzw. stacje magazynowe. Silosy są wyposażone w system bezpieczeństwa, który kontroluje proces napełniania, a także w filtry silosowe, aparaturę kontrolno-pomiarową, przewody załadowcze oraz systemy spulchniania materiału, montowane na leju w celu ułatwienia opróżniania silosu i inne rozwiązania uzasadnione ze względu na specyficzne właściwości magazynowanego materiału.


Agremo 

Agremo oferuje silosy z  lejem zsypowym typu ZL, a  także płaskodenne typu ZP, specjalnego przeznaczenia typu ZT oraz zbiorniki ekspedycyjne typu ZE. W  zależności od typu zostały zaprojektowane do przechowywania m.in. tworzyw sztucznych. Zespoły silosów wraz z dodatkowym osprzętem tworzą kompleksowe bazy magazynowe. W przemyśle używane do składowania granulatów tworzyw sztucznych, jako zbiorniki buforowe przy liniach produkcyjnych. Szeroki zakres oferowanych pojemności pozwala optymalnie dopasować strukturę magazynową do istniejących potrzeb. Oferowane silosy mogą być opcjonalnie wyposażone w szereg rozwiązań i systemów kontrolno-pomiarowych pozwalających na indywidualną konfigurację, np. system aktywnej wentylacji, sygnalizacja poziomu zasypu, pomiar temperatury składowanego surowca, czy systemy ważenia. Wszystko to zwiększa bezpieczeństwo przechowywania surowców w silosach i pozwala na sprawne prowadzenie procesów technologicznych. Silosy lejowe produkowane przez Agremo dostępne są w różnych średnicach i kątach pochylenia leja, by optymalnie dopasować je do składowanych surowców. Firma oferuje także systemy załadunku i rozładunku silosów oparte o tradycyjne rozwiązania mechaniczne, jak np. podnośnik kubełkowe, przenośnik taśmowe, łańcuchowe czy ślimakowe, ale także systemy transportu pneumatycznego. Istnieje także możliwość zamontowania aktywnych systemów wybierania, które pozwalają na rozładunek surowców posiadających właściwości utrudniające swobodne przesypy. W wersji do składowania granulatów tworzyw sztucznych silosy lejowe można wyposażyć w obudowę leja wysypowego.


Eichholz 

Firma Eichholz oferuje silosy przeznaczone do magazynowania tworzyw sztucznych w postaci granulatów lub proszków oraz innych materiałów sypkich. Do przechowywania materiałów standardowych oferowane są silosy aluminiowe, natomiast do tworzyw wymagających dużej czystości (np. do zastosowań optycznych lub medycznych) służą silosy ze stali nierdzewnej. Ponadto Eichhol oferuje różnego typu silosy specjalne np. przeznaczone do materiałów o wysokiej ścieralności, agresywnych mechanicznie. Każdy typ silosa może występować w wykonaniu jedno- lub wielokomorowym.

W ofercie znajduje się kilka typów systemów pomiarowych poziomu materiału w silosie: bardzo dokładny system wagowy oparty na wagach tensometrycznych z kompensacją zakłóceń pomiaru spowodowanych np. działaniem wiatru, system mechaniczny z sondą pomiarową stosowany do materiałów pylistych, system ultradźwiękowy. Ponadto producent oferuje szeroką gamę wyposażenia dodatkowego, np. nadciśnieniowe systemy utrzymania suchej atmosfery w silosie, mieszalniki instalowane w silosach, podstawy wibracyjne do materiałów trudno płynących lub też płyty fundamentowe umożliwiające stawianie silosów bezpośrednio na podłożu, bez zezwoleń budowlanych.


Digicolor 

Firma posiada w ofercie szeroką gamę profesjonalnych zbiorników na granulat, barwniki lub inne dodatki, wykonanych ze stali nierdzewnej. Ergonomiczny kształt oraz gładkie krawędzie pozwalają na swobodny przepływ materiału i ułatwiają oczyszczanie zbiorników. Silosy Digicolor cechuje bardzo odporna konstrukcja oraz kształt dopasowujący się do większości przestrzeni produkcyjnych. Konstrukcja pozwala na łatwe i szybkie oczyszczanie. Wyposażenie dodatkowe do zbiorników i silosów: technika pomiaru stanu napełnienia; pokrywa uchylana z siłownikami; pokrywa do montażu podajnika granulatu; 2-krotna, 4-krotna lub 6-krotna skrzynka odsysająca; szybkozłącza do podłączenia przewodów podawania.


Schmadel 

Modułowy, profesjonalny system NEVA składa się z wytrzymałej bazy z zamocowanymi lekkimi wspornikami rurowymi, na których zawiesza się worek big bag o różnej pojemności. To bardzo prosty i wygodny sposób do przewożenia materiałów sypkich np. proszku, granulatu. System jest bardzo funkcjonalny, ponieważ pojedyncze moduły można bezpiecznie ustawiać w regały.

Dodatkowe zalety: 

– szybki i łatwy montaż i demontaż przez jedną osobę, 

– bezpiecznie pakowane materiałów sypkich podczas transportu, stabilne układanie w stosy za pomocą wózka widłowego, 

– optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej, 

– zmniejszenie liczby przewozów poprzez optymalne ładowanie, 

– bezpieczne i czyste środowisko pracy,

 – automatyczne i ręczne stacje opróżniania, 

– komponenty o długiej żywotności produkowane z wysokiej jakości materiałów, podlegają recyklingowi w 100%.


HUZAP GmbH 

Wszystkie silosy firmy Huzap są technicznie przygotowane pod odpowiednią zdolność wyprowadzania surowców i jego homogenizacji oraz uśredniania w trakcie magazynowania. Transport pneumatyczny odbywa się na zasadzie podciśnienia lub nadciśnienia. Do budowy instalacji używa się rurociągów wykonanych ze stali nierdzewnych i kwasoodpornych, jak również rurociągów elastycznych. W instalacjach firma wykorzystuje standardowe łuki ze stali szlachetnej o dużym promieniu gięcia, jak również łuki o specjalnej konstrukcji odporne na ścieranie. Firma Huzap używa powietrza jako medium w transporcie pneumatycznym. Poszczególne elementy systemu magazynowania i transportu są ze sobą połączone w sposób umożliwiający ich łatwą wymianę, bądź rozbudowę w razie takiej konieczności. Elementy rurociągu nie są ze sobą spawane, tylko łączone za pomocą specjalnych uszczelnionych złączek rurowych. Dzięki temu zmiana trasy rurociągu bądź rozbudowa jest bardzo łatwa, wymaga jedynie odkręcenia złączek, a nie cięcia rurociągu i jego ponownego spawania. Wszystkie instalacje magazynowania i transportu działają w pełni automatycznie. Firma korzysta ze sprawdzonych sterowników firmy Siemens i Mitsubishi Electric wraz z wizualizacją na panelu dotykowym. Umożliwia to w pełni automatyczne kontrolowanie całościowych systemów magazynowania i transportu pneumatycznego.


A.B.S

Elastyczne silosy A.B.S. znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie trzeba szybko, skutecznie i tanio stworzyć magazyn tworzyw sztucznych. Pozwalają optymalnie wykorzystać będące do dyspozycji pomieszczenie, mają bardzo długi okres użytkowania i są przede wszystkim rzeczywiście elastyczne i uniwersalne. Konstrukcja i konfiguracja w zakresie średnicy wylotowej, pochylenia stożka i geometrii są dostosowane do danego rodzaju tworzywa sztucznego. Dzięki magazynowaniu wewnątrz pomieszczeń proces produkcyjny może być w znacznym stopniu zoptymalizowany. Ponieważ silosy elastyczne stoją w stałych warunkach klimatycznych na hali, zredukowany jest nakład energii przeznaczonej na suszenie i podgrzewanie, jak również zapewniona jest stała jakość magazynowanego surowca. Przy silosach zewnętrznych dochodzi często z powodu uwarunkowanych klimatycznie różnic temperatury do tworzenia się wody kondensacyjnej, jak również do dużych wahań temperatury surowca. Silosy elastyczne firmy A.B.S. są wykonane z wysokowytrzymałej, przepuszczającej powietrze i ekskluzywnej tkaniny.


Achberg 

Elastyczne silosy wewnętrzne SFLEX składają się z bardzo stabilnej konstrukcji stalowej i worków materiałowych, które nadają się do przechowywania granulatu, zmielonego materiału, ponieważ są bardzo odporne na rozdarcia, oddychające, odprowadzające ładunki elektrostatyczne i bezpieczne. Firma produkuje silosy o wielkości do 50 ton granulatu oraz na specjalne zamówienie do 60 ton. Elastyczne silosy stosowane są do różnych materiałów sypkich, które mają różne właściwości, szczególnie w odniesieniu do sypkości. Dla bezproblemowej eksploatacji elastycznych silosów, znajomość właściwości materiału sypkiego jest podstawą do doboru właściwego urządzenia wyładowczego. Urządzenia rozładunkowe są mocowane bezpośrednio do zaawansowanej technologicznie tkaniny. Na etapie planowania brane jest pod uwagę rozciąganie tkaniny, dzięki czemu elementy przymocowane pod spodem mają wystarczająco dużo miejsca, aby w 100% spełniać swoją funkcję. Oprócz sygnalizacji i wskazywania poziomów granicznych (Max, Min i  Min-Min), elastyczne silosy mogą być również wyposażone w systemy ważenia. W tym celu pod czterema nogami silosu zainstalowane są ogniwa wagowe, które rejestrują ciężar wypełnienia. Dane pomiarowe są analizowane i wyświetlane w systemie sterowania silosami. Do wizualizacji wyników pomiarów poziomu napełnienia pojedynczych silosów lub bardziej rozbudowanych systemów silosów firma oferuje ekonomiczne oprogramowanie. Wewnętrzne silosy SFLEX mogą być napełniane za pomocą pneumatycznego tłoczenia ciśnieniowego lub ssącego.


MIP 

MIP buduje się i rozwija trwałe silosy na granulat z kompozytu. Mogą być używane do przechowywania różnych granulatów tworzyw sztucznych i  materiałów termoutwardzalnych. Silosy firmy MIP na granulat są zawsze wykonane z kompozytu, najbardziej odpowiedniego materiału do budowy systemów magazynowania. Kompozyt zapewnia gładką ścianę wewnętrzną, wysoką izolacyjność i odporność na korozję. Wszystkie te właściwości są niezbędne do bezpiecznego i zrównoważonego przechowywania produktów/substancji syntetycznych. Ponadto kompozyt, z którego wykonany jest silos, zapewnia wiele korzyści w ogólnej konstrukcji i rozmieszczeniu silosów. Silosy mogą zostać wyposażone również w dodatkowe instalacje ważenia i dozowania oraz systemy transportowe. Firma oferuje silosy na granulat na w dowolnej skali, o pojemności magazynowej od 10 do 1500 m³.


Enduramaxx 

Tworzywowe zbiorniki do przechowywania granulatów firmy Enduramaxx, znane również jako zbiorniki to bezpieczne przemysłowe pojemniki wielokrotnego użytku. Silosy te są dostępne w 17 rozmiarach i skonstruowane dla szerokiej gamy standardów i zastosowań specyficznych dla przemysłu. Enduramaxx oferuje obecnie gamę standardowych zbiorników magazynowych i pionowych silosów, które zawierają stromą stożkową podstawę, aby ułatwić opróżnianie. Stożkową podstawę można wyposażyć w różne rozwiązania ułatwiające wypływ produktów, takie jak ślimaki, wysokiej jakości ramy ze stali nierdzewnej, pojemniki i kosze zasypowe.


Lorandisilos 

Silosy są główną częścią asortymentu produkcyjnego firmy Lorandsilo. Zbudowane są ze stali nierdzewnej lub aluminium. Silosy monolityczne całkowicie są spawane za pomocą innowacyjnych technik kalandrowania i zautomatyzowanych technik spawalniczych. Firma specjalizuje się też w budowaniu silosów z zachodzącymi na siebie pierścieniami ze specjalnymi profilami, które są objęte wieloma licencjami, zarówno ze stali nierdzewnej, jak i ze stali Magnelis (pierwszy na świecie). Silosy te posiadają optymalne rozwiązania w zakresie monitorowania i kontroli, zarówno pod względem wagi zawartości, jak i wewnętrznej filtracji wilgoci lub konserwacji. Dostosowane są do wymagań Industry 4.0 i wyposażone w oprogramowanie o nazwie DRIVESILOS, które zostało opracowane wewnętrznie przez firmę Plamatic. Dla modeli z pierścieniami zakładkowymi firma posiada opatentowany system LOCKED Silos System, który ułatwia transport i montaż w odległych miejscach na całym świecie i gwarantuje pełne bezpieczeństwo. Klient ma do wyboru różne średnice oraz konstrukcję jednoczęściową lub modułową, silosową, dzięki opatentowanej technologii LOCKED Silos System.


Podsumowanie 


Przejście z worka do przechowywania w silosie może zapewnić zarówno znaczne bezpośrednie, jak i pośrednie koszty i poprawę bezpieczeństwa. Nie ma jednej strategii przechowywania, która byłaby idealna dla każdego tworzywa sztucznego. Należy wziąć pod uwagę rodzaj tworzywa sztucznego i jego zachowanie podczas degradacji. Jednak wszystkie tworzywa sztuczne skorzystają ze zmniejszonego poziomu światła podczas przechowywania i ekspozycji; dlatego wszystkie powinny być przechowywane w ciemności. Co więcej, przechowywanie tworzyw sztucznych w temperaturze poniżej temperatury pokojowej – np. w zwykłej zamrażarce działającej w temperaturze około –20°C – spowolni wszystkie reakcje rozkładu chemicznego, a tym samym spowolni tempo rozkładu wielu tworzyw sztucznych przy stosunkowo niskich kosztach. Skuteczność adsorbentów konserwujących w spowalnianiu tempa degradacji tworzyw sztucznych poprzez usuwanie materiałów powodujących rozkład lub kwaśnych gazów przyspieszających proces pozostaje niepewna i wymaga dalszych badań.


Ponieważ wysokie temperatury stają się coraz częstsze w Europie, należy zwrócić szczególna uwagę na warunki magazynowania tworzyw sztucznych, gdyż niewłaściwe ich przechowywania może spowodować zmiany, które wpływają na ich właściwości techniczne, a tym samym na właściwości otrzymanych produktów.


Mia Walasek


Literatura: 

1. https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/newsletters/29_1/ storage.html 

2. https://spnhc.biowikifarm.net/wiki/Storage_Materials:_Plastics 

3. https://labotek.com/solutions/storage/ 

4. https://dopak.wtryskarki.biz/Transport-i-magazynowanie_8 

5. https://muehsam.com.pl/pl/o/silosy-magazynowe 

6. https://www.huzap.com 

7. www.abs-silos.de 

8. https://www.achberg.com/pl/produkty/silo/ 

9. https://www.mip-nv.com/en/markets/plastic-granules 

10. https://www.cementsilo.com/industry-silo-solution/plastics-plant.html 

11. https://www.lis.eu/en/lexikon/silo/ 

12. https://enduramaxx.co.uk/tanks/specialist-tanks/granular-storage-silo/ 

13. https://www.plastikcity.co.uk/blog/from-sack-to-silo-storage-solutions/ 

14. https://www.lorandisilos.it/en/lorandi-silos/

2022-02-4-rys3.jpg
POLECAMY

Grudzień 2022

okladka-10-2021.jpg

Listopad 2022

okladka-10-2021.jpg

Październik 2022

okladka-10-2021.jpg
bottom of page